Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą w 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A;

Dane kontaktowe administratora
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@koniecpol.pl tel. (34) 360 82 65

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.l lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

Prawo w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) dostęp do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
b) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych,
c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) przeniesienie danych,
e) cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
d) wniesienie skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.